1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της «Rich Drop» Ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Έχει την έδρα της στη Λάρισα στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα με σκοπό την παροχή πληροφοριών και τη λιανική πώληση των χειροποίητων προϊόντων της «Rich Drop» στους χρήστες της ιστοσελίδας.
Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.
Η «Rich Drop» δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση και άνευ ευθύνης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ως προς τη χρήση του δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή εκπροσώπηση σε σχέση με την «Rich Drop» και τον Χρήστη.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η «Rich Drop» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως «πρόσωπο» ορίζεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και, εφόσον προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά δεν είναι νομικό πρόσωπο.

Ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο «Rich Drop» χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής στο e-shop ή καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, ορίζεται: Κάθε πρόσωπο που εγγράφεται και/ή καταχωρεί οποιαδήποτε παραγγελία στο e-shop

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

A) Κατά την εγγραφή στο e-shop, ζητούνται τα στοιχεία εγγραφής του χρήστη που είναι απαραίτητα για την διαδικασία και ολοκλήρωση της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή του για την αποκλειστική εξυπηρέτησή του.

Η «Rich Drop» χρησιμοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να εκτελέσει και διεκπεραιώσει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (i) την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση παράδοσης, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του Χρήστη, (iii) την παρουσίαση νέων προϊόντων που προσφέρονται από την «Rich Drop» (iv) την αποστολή ειδικών προσφορών της «Rich Drop»

Β) H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους Χρήστες που:
1. έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop και
2. έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη ώστε να υποστηρίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τους μέσω της Ιστοσελίδας, δηλαδή να αποστέλλονται τα προϊόντα της “Rich Drop” που έχουν αγορασθεί και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.τ.λ.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η «Rich Drop» δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι Χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα με τη διαδικασία της εγγραφής τους, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας.

Οι Χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη «Rich Drop» . Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των Χρηστών για περισσότερα προϊόντα και την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των συναλλαγών των Χρηστών με την «Rich Drop» .

Η εκ μέρους του Χρήστη υποβολή των προσωπικών του δεδομένων κατά την επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου, σημαίνει την αποδοχή και συναίνεση του Χρήστη περί της χρησιμοποίησης των προσωπικών του δεδομένων από την «Rich Drop» και τους υπ’ αυτήν προστηθέντες.

Οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η «Rich Drop» διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, (β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της «Rich Drop» (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη (απο)πληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.).

Για την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή για να υποβληθεί αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την «Rich Drop» μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση «Rich Drop». Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής της «Rich Drop».

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ο Χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στην τσάντα αγορών του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει η Ιστοσελίδα.

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του παραστατικού, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής.(Προς το παρόν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με τη μέθοδο της αντικαταβολής)

Η «Rich Drop» εγγυάται την από μέρους της διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

Η «Rich Drop» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του e-shop, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η «Rich Drop» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η «Rich Drop» δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Η «Rich Drop» δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.

Η «Rich Drop» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την διεύθυνση αποστολής των πωλουμένων προϊόντων («διεύθυνση παράδοσης»). Τα πωλούμενα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση παράδοσης, συνοδευόμενα από το εκάστοτε αντίγραφο του παραστατικού πώλησης. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων. Η «Rich Drop» είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόδειξη λιανικής.

Για την παράδοση των προϊόντων η «Rich Drop» δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών, ανάλογα την υποδεικνυόμενη από τον Χρήστη διεύθυνση παράδοσης, με τις συνήθεις κατά περίπτωση προθεσμίες παράδοσης που τηρούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Συμφωνείται ότι η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση, β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλως εμποδίων στην πρόσβαση προς της διεύθυνση αποστολής, γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

8. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το e-shop έχει διαμορφωθεί ώστε ο Χρήστης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των πωλουμένων προϊόντων.
Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα η ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας και όταν η παραγγελία ολοκληρωθεί επικοινωνούμε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση και αποστολή της παραγγελίας. Μετά από την επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή καμία ακύρωση παραγγελίας.

Εάν η επιστροφή είναι απαραίτητη λόγω υπαιτιότητας της «Rich Drop» η εταιρία αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής και αποστολής του σωστού προϊόντος
Σε περίπτωση που ο Χρήστης αλλάξει γνώμη για το προϊόν που αγόρασε και επιθυμεί να το αλλάξει η «Rich Drop» δεν αναλαμβάνει εκ νέου το κόστος επιστροφής και αποστολής.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα πωληθέντα προϊόντα, ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τη «Rich Drop» εντός 1 ημέρας από τη στιγμή της παραλαβής. Για την αλλαγή προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «Rich Drop» στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@richdrop.gr εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του. Για κάθε προϊόν το οποίο αλλάζεται, ο Χρήστης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο του παραστατικού της αρχικής αγοράς.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Χρήστης υποχρεούται να προκαταβάλλει στην «Rich Drop» την διαφορά του οφειλομένου τιμήματος πώλησης. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε ο Χρήστης θα πρέπει να επιλέξει επιπλέον προϊόντα ώστε να συμπληρωθεί το αντίτιμο της αρχικής αγοράς, καθώς επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση.

Η διαδικασία αλλαγών είναι η ακόλουθη:

O Χρήστης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «Rich Drop» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «Rich Drop» ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος, επισημαίνοντας το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή.

Ο Χρήστης συσκευάζει το προϊόν σε ένα κουτί (ή σε περισσότερα, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων) ώστε να είναι ασφαλές κατά την αποστολή και τοποθετεί στη συσκευασία αντίγραφο της απόδειξης της αρχικής αγοράς.

Ο Χρήστης αποστέλλει το δέμα μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία, στη διεύθυνσή: Παπακυριαζή 46, 3ος όροφος , Λάρισα, 41222
Τα έξοδα που επιβαρύνουν το Χρήστη είναι αυτά της συσκευασίας και αποστολής τα οποία δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η «Rich Drop» δικαιούται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

H επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας της «Rich Drop» και μετά από περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης του χρήστη υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Θα πραγματοποιείται με πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η «Rich Drop» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή μεταβολών στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών. Οι αλλαγές στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών δεν θα εφαρμόζονται στις εκκρεμείς παραγγελίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών ή αλλαγών ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.richdrop.gr ή να αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση sales@richdrop.gr.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Η «Rich Drop» δεν ευθύνεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην περίπτωση αποτυχίας συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγου πέρα από τον έλεγχό της «Rich Drop» και για λόγους ανωτέρας βίας.

10.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ:

Ο Επισκέπτης και Ο Χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την Ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή και/ή προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
2. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
3. Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά Στοιχεία Λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Λογαριασμού του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η «Rich Drop» διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
4. Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασης του (password) στις υπηρεσίες της «Rich Drop». Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την «Rich Drop» με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση , για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Η «Rich Drop» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
5. Να παρέχει ορθά και ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

11. CΟΟΚΙΕS

Η «Rich Drop» χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που διαθέτει για να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η αλληλεπιδραστική δυνατότητα του ιστότοπου και να υπάρχει απώλεια στις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

12.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη «Rich Drop» ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Rich Drop». Η «Rich Drop» επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή προϊόντα που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.